Học PHP

10 Framework PHP tốt nhất dành cho lập trình viên

PHP được xem là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ phổ biến nhất trên thế giới, nó đã phát triển rất nhiều kể từ khi các đoạn code inline đầu tiên xuất hiện trong các tập tin HTML tĩnh.

Ngày nay khi các lập trình viên cần xây dựng các website và các ứng dụng web phức tạp, họ có thể sẽ mất quá nhiều thời gian và rắc rối nếu cứ xây dựng ứng dụng từ đầu, vì thế cần đến một cách tự nhiên hơn để xây dựng sản phẩm. PHP framework ra đời và cung cấp cho các nhà phát triển với một giải pháp thỏa đáng cho điều đó.

Trong bài này chúng tôi sẽ lựa chọn cẩn thận 10 framework PHP phổ biến mà có thể tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ quá trình phát triển web của bạn.